Collab 4 HySust CCI

Европейските културни и творчески сектори обединяват усилията си за устойчив растеж

Нов проект, наречен Сътрудничество в иновации за хибридна дейност и по-добра устойчивост в културните и творчески индустрии (Collab 4 HySus), обединява пет културни организации от Европа. Проектът има за цел да подобри капацитета на европейските културни и творчески сектори за иновации и генериране на устойчив, приобщаващ растеж в продължение на три години.

Културните и творческите индустрии играят решаваща роля в стимулирането на иновациите за устойчива промяна, особено в светлината на пандемията от COVID-19, която принуди европейските културни организации да се адаптират за да укрепят връзките си с публиката, включително онлайн. Въпреки това, много проекти, насочени към подкрепа на културните и творческите индустрии, са изправени пред предизвикателства по отношение на устойчивостта поради липса на вътрешен капацитет или политическа подкрепа за междусекторни приоритети, особено в страни, където липсват културни инкубатори.

Целта на проекта Collab 4 HySust е да улесни трансфера на знания между различни региони и организации на ЕС като посрещне нови потребности на културните и творчески организации за да повлияе благотворно на общностите, с които те работят.

Проектът ще подкрепи до 15 културни и артистични инициативи от различни европейски страни да променят подхода си към 1) публика и хибридна връзка с нея или 2) устойчивост в процесите на сътрудничество.

Тези инициативи ще получат насоки, експертна подкрепа и микрогрант за създаване на прототипи в процес на инкубация.

Collab 4 HySust има за цел да допринесе за Европейската зелена сделка, като поощрява културните оператори да възприемат екологични практики и да си сътрудничат с публиката си за развитие на устойчиви общности. Инициативата има за цел да освети взаимосвързаните промени в обществото и околната среда, които насърчават нови форми на ангажимент в културния и творческия сектор.

Следващата стъпка за проекта е да се проведат изследвания и картографиране, за да се идентифицират предизвикателствата, пред които е изправен културния и творчески сектор в цяла Европа след пандемията. Тази дейност ще бъде последвана от създаване на платформа за споделяне на знания чрез организиране на хибридни сесии, посветени на операторите в КТИ и техните общности.

Партньори в проекта са Materahub Италия, Интеркултура Консулт България, Syn+Ergasia Гърция, Det Flyvende Teater Дания, и Nova Iskra Сърбия.


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.