Д-р Иван Д. Добрев

Твори в полето на съвременната полихромна скулптура. Той също е преподава, занимава се с изследователска дейност и работи съвместно с творчески екипи. Иван има международен опит в работата с музеи, галерии и агенции за изкуство. Редовно участва в творческата програма на "Kunsttour Maastricht" и в международното изложение за съвременно изкуство в Ротердам.

Иван е първият изследовател направил обстойно проучване на Троянската керамична школа, които засяга нейното място сред други световно познати методи на традиционна керамика и връзката им със скулптурния език днес. Съвременният творчески подход представлява уникален синтез на знания от нематериалното културно наследство (ноу-хау, майсторство и метод) с концептуален език изразен в скулптурни композиции и форми. През 2020 г. се очаква англоезично издание посветено на този труд от водещо холандско издателство, което ще достигне глобалната аудитория.

Иван работи на български, холандски, английски език и ползва руски.

Влезте в контакт!