Отново свързани: Нагласи на публиката към културно съдържание в дигитална среда

2021

Милена Бербенкова, Нели Стоева, Петя Колева

Обобщение на основните резултати от проучването на публики за изкуство и култура в дигитална среда, проведено в периода 2020 - 2021 г. като част от проекта "Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда".