Отново свързани: Културно съдържание и публики в дигитална среда

2021

Петя Колева, Милена Бербенкова

Публикацията (на английски език) представя резултатите от обществено проучване, засягащо пряко културните организации, които експериментират с нови творчески подходи и се приспособяват към трансформациите в културното потребление. Заключенията са от значение както за организации от по-малки културни пазари, така и по отношение на нагласите на обществото към съществуващи и бъдещи формати на културни предложения онлайн, валидни за съвременната публика като цяло.