Отново свързани: данни за публиката, отзиви от творческите експерименти и насоки представени през юли 2021 г.

2021

Милена Бербенкова, Петя Колева, Нели Стоева, Петя Боюкова, и др.

Основни резултати от проучването и работата по проекта "Отново свързани: публики и културно съдържание в дигитална среда": данни от анкета и фокус групи, насоки за работа в дигитална среда