Отново свързани: Хибридни подходи за приобщаване на публики към разнообразни жнарове и в различни региони

2021

Петя Колева, Милена Бербенкова, Юлия Бардун

Три истории (на английски език) от три различни региона в Европа, които демонстрират положителното въздействие на иновативните връзки с публиката. Научете как хибридните подходи допринасят за маркетинга в сферите на изкуството и културата и ползата от устойчивите практики на съвместно творчество и междусекторно сътрудничество.